Onderwijsaanbod

Hallo! Leuk dat u meer over ons onderwijsaanbod wilt weten. Wij presenteren ons graag aan u middels enkele onderwerpen. Het is wel wat puntsgewijs, maar dan heeft u snel een duidelijk beeld van ons.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven vakken als Levensbeschouwelijk onderwijs (Bijbelse vertelling, psalmen, catechismus en Namen en Feiten), Rekenen&Wiskunde, Nederlandse Taal, Wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis), Sociale Vaardigheidslessen, Schrijven, Verkeer, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige Vorming (tekenen en handvaardigheid) en Engels. 
- Wij geven naar ons vermogen inclusief en passend onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren. Kinderen met verschillende zorgarrangementen doorlopen met succes onze school.
- Indien nodig geven wij (tijdelijk) extra ondersteuning of wordt er een passende onderwijsplek op een andere (speciaal) basisonderwijsschool gevonden. Dat gaat altijd in overleg met de ouders.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij vanaf midden groep 3 een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas vanaf groep 5.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, zodat het daar als christen kan leven en bewegen.
- Wij vinden sport en gezonde voeding belangrijk. Zo doen we mee aan de Haagse Schoolsportkampioenschappen en hebben sinds 2019 het certificaat 'De Gezonde School' op het deelgebied 'voeding'.

Hoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2021 voor het laatst (op afstand vanwege de coronapandemie) beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Wij scoren sinds 2007 (behalve de Citoafname in 2021 tijdens de coronapandemie) altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito-Eindtoets.
- Sinds 2017 hebben wij het certificaat 'De Vreedzame School' en staan daarmee voor een fysieke en sociaal veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgen de leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en de Centrale Eindtoets.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar in Leiden/Gouda, die op het gebied van onze identiteit goed aansluit.

Inspectie
Scholen krijgen eens in de vier jaar bezoek van de onderwijsinspectie. Wij hadden op 12 januari 2016 het meest recente kwaliteitsonderzoek op school en in 2021 een online inspectierapport (i.v.m. de coronapandemie). Opnieuw bleken alle onderdelen op orde te zijn. Enkele onderdelen werden als 'goed' beoordeeld. Op www.onderwijsinspectie.nl is ook ons inspectierapport en inspectieoordeel te vinden. Wilt u deze inzien? Klik hier! U kunt ook de resultaten van onze school bekijken op Scholen op de kaart.